samaysri.jpg (6226 bytes)

SAMAYASAR
by
Kund - Kund

samaysrp.jpg (8285 bytes)

Every Spiritual quest is incomplete without Samaysar.

1 Jiva
2 Jiva-Ajiva
3 Karma
4 Punya-Pap
5 Asrva
6 Samvar
7 Nirjara
8 Bandha
9 Moksha
10 Sarva-Vishudha
Welcome to Jainworld Philosophy Society Literature Education Contribution
gadapb9jafna@pol.net

vinod@jainworld.com
info@jainworld.com  

news@jainworld.com