Jainworld
Jain World
Sub-Categories of Marathi Languages
���� ��֨��ӟ� ��Ͼ��׿���� PDF
  ���� ��֨��ӟ� ��Ͼ��׿���� PDF
  ��ָ�� ��������� PDF
  ������ֻ�� PDF
  ��֡֓���ִ���� PDF
  ��֤��� ���������� PDF
  ׮֟�� ���״�ן���� ��֚�־ֻ�� PDF
  ���ٟ��� ����� PDF
  �����������
  ���� �ִ��ԓ�� �������
  ���� �ִ��
  ����������
  ��ִ�ֵ���
  ����� � �ֿ�
  ����ן� ��ϖ��
  ��֮��ӕ֮� �ֻ�����
  ��׸��֚���㓔�
  ��. ����ן�����ָ� ����ָ�֕� ����Ԯ�
  �ִ��Դ���
  ��ָ���ָ�ן�
  �ִ��� �׸��������ִ�
  ����� ��Ͼ֮֓� (�ֹ�������ָ� ����ָ�֕�)
  ����� ����֟��֓��
  �����׮��� ���ִ֬��
  ���� �������ן�
  ��־���֓�ָ�
  ��Ӭִ�㌟��
  ���� ן֣�Ծ�Ӥ����
  �ִ��׬�-�֟���
  ���֓�߮� ����֓�ֵ��
  �֟�����׬��
  ו֮� �֢�ִ�ֻ��
  ��ߣ�Ը�֕� �ִ���� ׿��ָ� ����Ԯ� ׾����߆�
  ������ԑ��� PDF
  ������ �ӛ� PDF
  ��������� ��֟�韾�  PDF
  � Ɵ� �֮�ָ��� PDF
  ��ָ�� ����� ��ִ�� ����
  ����ֳ֤����
  ���ִ֬��
  Lit.�ֵ��� ׯ֓���
���׮���� �ֵ�Ԯ�Ӥ� ��߾֮� ��֣��
�֑�������
����� ���־�߸֓���
���������� ���־�߸�ӓ���
����� �ӕ֮������֓�� ( Ʈ���֮� )
����ִָ�ֵ��� (�����1)
����ִָ�ֵ��� (�����2)
  Scanned Shatkhandagama books
  Gajaben Gauravgatha
  Shakahar by Muni Shri Achalsagar Ji

 


���� ��֨��ӟ� ��Ͼ��׿���� PDF
���� ��֨��ӟ� ��Ͼ��׿���� PDF
��ָ�� ��������� PDF
������ֻ�� PDF
��֡֓���ִ���� PDF
��֤��� ���������� PDF
׮֟�� ���״�ן���� ��֚�־ֻ�� PDF
���ٟ��� ����� PDF
����������� PDF
���� �ִ��ԓ�� ������� PDF
���� �ִ�� PDF
���������� PDF
��ִ�ֵ��� PDF
����� � �ֿ� PDF
����ן� ��ϖ�� PDF
��֮��ӕ֮� �ֻ����� PDF
��׸��֚���㓔� PDF
��. ����ן�����ָ� ����ָ�֕� ����Ԯ�  
�ִ��Դ��� PDF
��ָ���ָ�ן� PDF
�ִ��� �׸��������ִ� PDF
����� ��Ͼ֮֓� (�ֹ�������ָ� ����ָ�֕�)  
����� ����֟��֓�� PDF
�����׮��� ���ִ֬�� PDF
���� �������ן� PDF
��־���֓�ָ� PDF
��Ӭִ�㌟�� PDF
���� ן֣�Ծ�Ӥ���� PDF
�ִ��׬�-�֟��� PDF
���֓�߮� ����֓�ֵ�� PDF
�֟�����׬�� PDF
ו֮� �֢�ִ�ֻ�� PDF
��ߣ�Ը�֕� �ִ���� ׿��ָ� ����Ԯ� ׾����߆�  
������ԑ��� PDF
������ �ӛ� PDF
��������� ��֟�韾� PDF
� Ɵ� �֮�ָ��� PDF
��ָ�� ����� ��ִ�� ���� PDF
����ֳ֤���� PDF
�����š� �ֻ����� ������  
���ִ֬�� PDF
Lit. �ֵ��� ׯ֓��� PDF 
���׮���� �ֵ�Ԯ�Ӥ� ��߾֮� ��֣�� PDF

�֑�������

PDF 
����� ���־�߸֓��� PDF
���������� ���־�߸�ӓ��� PDF
����� �ӕ֮������֓�� ( Ʈ���֮� ) PDF
����ִָ�ֵ��� (�����1) PDF
����ִָ�ֵ��� (�����2) PDF
Scanned Shatkhandagama books  
Gajaben Gauravgatha PDF
Shakahar by Muni Shri Achalsagar Ji PDF

(Special efforts by� Kshemankar Bhore , Sunil�Deshmane and� Devang Varia)